Ny form på fullmäktige - för bättre demokratisk styrning

Meddelande till Samhällsvetarkårens medlemmar,

 

Samhällsvetarkåren ändrar under 2018 formen för vårt högsta beslutande organ. Från och med höstterminen 2018 kommer fullmäktige att bestå av fler ledamöter och sammanträda endast vid ett, längre och mer fördjupat, tillfälle under slutet av varje termin. Val till fullmäktige kommer att genomföras i oktober respektive april.

 

Syftet med förändringen är att Samhällsvetarkåren ska bli mer demokratisk genom högre valdeltagande och högre deltagande på mötet av röstande ledamöter.

 

Vi tror att fler studenter kommer ha möjlighet att delta i fullmäktiges arbete om uppdraget är mer tidsmässigt avgränsat och mer liknar formerna för studenternas engagemang i programföreningar och sektioner, vars högsta beslutande organ idag har formen av terminsmöten. Vi hoppas därför att förändringen leder till att fler personer kandiderar till fullmäktige och att detta i sin tur gör att fler studenter ser någon som de tror kan företräda dem där.

 

Under tiden fram till förändringen träder i kraft tittar valnämnden vidare på hur valet kan organiseras för att än mer uppnå demokratiska aspekter som högt valdeltagande, representativitet, transparens och engagemang. Bland annat kommer det utredas vilka åtgärder eller vilket valsystem som kan leda till att representationen från fler institutioner ökar.

 

Fullmäktige kommer även fortsättningsvis att besluta om stadga, reglemente, åsiktsprogram, verksamhetsplan och budget samt genomföra personval till förtroendeposter. För policies, riktlinjer och den mer operativa verksamheten åläggs styrelsen ett större ansvar än idag, vilket innebär både mandat att ta beslut och skyldighet att följa upp och återrapportera.

 

Nuvarande fullmäktige kommer att fortsätta arbeta fram till att deras mandatperiod är slut 2018-06-30. Val till fullmäktige HT 2018 kommer att hållas 10-20 oktober 2018.

 

Om du har frågor om förändringen eller fullmäktiges arbete är du varmt välkommen att kontakta mig på pres.uni@samvetet.lu.se.

 

Bästa hälsningar,

 

Christina Abdulahad

Ordförande 2017/2018

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

New Structure of the Representative Assembly - for a more Democratic Governance

 

Message to the members of the Social Sciences Student Union,

 

During 2018, the Social Sciences Student Union is changing the structure of our highest decision-making body. Starting in the fall semester, the Representative Assembly will consist of more members and hold only one, longer and more thorough, meeting at the end of each semester. The election to the Representative Assembly will be held in October and April. 

 

The purpose of the change is to make the Social Sciences Student Union more democratic through a higher voter turnout and a higher rate of meeting attendance amongst elected Representative Assembly members. 

 

We believe that the possibility for students to take part in the Representative Assembly will be higher if the position as ordinary or alternate member is more clearly defined in date and time. The new role for the assembly members will also be more similar to that of a member in a student union section or programme association, where the highest decision-making body of the organization is the semester meeting, which we also believe will lead to more people being able to run for the position. This in turn, we believe, will lead to more students seeing someone amongst the candidates that they feel can represent them. 

 

During the time until the change is implemented, the Election Committee is investigating further how to organize the election to achieve democratic aspects such as a a high voter turnout, representativity, transparancy and involvement. Amongst other things, they will look into what actions or which election system that could enhance participation from more departments of the Faculty of Social Sciences.

 

Just like now, the Representative Assembly will in the future still have the exclusive right to make decisions about the statutes, by-laws, opinion programme, action plan and budget as well as holding the ordinary elections to positions of trust. For policies, guidelines and the more operational work the board is given a greater responsibility than today. This responsibility means both a greater mandate to make decisions and a greater obligation to follow up and report to the Representative Assembly.

 

The current Representative Assembly will continue their work until their mandat is over by 2018-06-30. Election to the Representative Assembly of December 2018 will be held 10-20 October 2018.

 

If you have any questions about the change or the work of the Representative Assembly, you are more than welcome to contact me at pres.uni@samvetet.lu.se.

 

Bästa hälsningar,

 

Christina Abdulahad

Ordförande 2017/2018

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet